شما اینجا هستید
صفحه اصلی > هنر خیاطی > دوخت تزیینات منزل > آموزش اندازه گیری برای کاور مبلمان

آموزش اندازه گیری برای کاور مبلمان

اندازه گیری مبلمان

آموزش اندازه گیری کاور مبلمان:

اندازه گیری مبل به دو روش امکان دارد :

1. می توان از الگوهای یک تکه استفاده نمود که در اینصورت می توان الگوی جلو و نشیمنگاه و تکیه گاه و

پشت مبل را با هم رسم کنیم و یا می توان الگوی دو پهلو و پشت را با هم رسم کنیم.

2. الگوی جداگانه:

الف) نشیمنگاه: طول و عرض نشیمنگاه را باید اندازه گیری کنیم که با توجه به مبلمان امکان دارد

اندازه آن تا مقداری از جلوی مبل را نیز در بر داشته باشد

و برای طول آن در نشیمنگاه قسمت پایین دسته مبل، فاصله دو دسته را در نظر می گیریم:

ب) تکیه گاه: برای اندازه گیری تکیه گاه ابتدا باید طول و عرض تکیه گاه را اندازه گیری کنیم و مستطیلی رسم نماییم
و سپس بالای الگو را با توجه به مدل مبل آن را به صورت هلال یا هر شکل دیگری در می آوریم.
جهت مشاهده آموزش دوخت تزیینات منزل کلیک کنید.

آموزش اندازه گیری کاور مبلمان


ج) پایین مبل : بصورت مستطیلی می باشد که ارتفاع مبل را از انتهای دوخت نشیمنگاه تا زمین در نظر می گیریم
و طول آن نیز با توجه به مدل مبل می باشد
که اگر دسته مبل تا زمین ادامه داشت طول آن را فاصله بین دو دسته اندازه گیری می کنیم
اما اگر در مبلی دسته فقط بالای مبل بود طول آن برابر با پایین مبل می باشد.
آموزش اندازه گیری برای کاور مبلمان

اندازه گیری مبلمان برای کاور مبل


د) پشت مبل : طول و عرض پشت مبل را اندازه گیری می کنیم،
سپس بالای الگو را با توجه به مدل مبل، بصورت هلالی یا هر شکل دیگر در می آوریم.

ه) دسته مبل : برای اندازه گیری دسته مبل ابتدا برای طول از جلوی مبل تا قسمت تکیه گاه اندازه گیری می کنیم
و برای عرض آن از قسمت نشیمنگاه تا زمین در قسمت پهلوی مبل اندازه گیری می نماییم.

آموزش اندازه گیری برای کاور مبلمان

و) جلوی دسته مبل : دسته مبل دارای سه اندازه می باشد که دارای دو طول و یک ارتفاع می باشد 
و با توجه به مدل دسته بالای آن را هلال یا مستطیل یا هر شکل دیگری رسم می کنیم.
آموزش اندازه گیری برای کاور مبلمان
اما اگر دسته مبل تا زمین ادامه نداشت و فقط بالای مبل بود
طول و عرض آن مدل را اندازه گیری می نماییم  و با توجه به مدل دسته، بالای آن را هلال یا مستطیل یا هر شکل دیگری رسم می کنیم.
کلیک کنید و وسایل خیاطی مورد نیازتان را خرید کنید.

2 thoughts on “آموزش اندازه گیری برای کاور مبلمان

دیدگاهتان را بنویسید

Top